Strona główna

CO ROBIMY

STREFAPLUS jest niezależną firmą badawczo-doradczą. Dostarczamy produkty dla administracji publicznej, sektora MŚP oraz dla organizacji pozarządowych i Lokalnych Grup Działania. Naszą specjalizacją jest rozwój regionalny i rozwój obszarów wiejskich.

Ekspertyzy

Świadczymy analizy w ujęciu terytorialnym, tematycznym i sektorowym. Doradzamy przy opracowywaniu dokumentów polityki regionalnej i lokalnej. Świadczmy pomoc prawną. W naszej ofercie jest optymalizacja procesów, opracowanie planów komunikacji i planów rozwoju marki. Realizujemy projekty konsultacji społecznych.

Ewaluacje

Celem ewaluacji jest uchwycenie rzeczywistych efektów interwencji publicznej na obszarze działania programu. Ocena dokonywana jest w odniesieniu do jasno sformułowanych kryteriów jakości oraz efektów wdrażania interwencji publicznych.

Szkolenia

Szkolenia stanowią podstawą usługę firmy. Szkolenia prowadzone są przez wykwalifikowaną kadrę ekspertów posiadających wiedzę i doświadczenie w swojej branży. Oferujemy szkolenia z tworzenia planów komunikacyjnych, partycypacyjnej diagnozy oraz dotyczące nowej perspektywy PROW 2014-2020. Szkolenia w zakresie ewaluacji, zarządzania jakością i organizacji uczącej się. W naszej ofercie są również szkolenia miękkie i warsztaty kreatywne.

STREFAPLUS Personal

Od 2015 roku STREFAPLUS wdrożyła nowy pakiet usług personalnych. Usługi obejmują pomoc psychologiczną, terapię integracji sensorycznej oraz doradztwo personalne. Zadaniem terapii integracji sensorycznej jest dostarczenie kontrolowanej ilości bodźców sensorycznych, w taki sposób, że pacjent będzie spontanicznie formułowało reakcje adaptacyjne jednocześnie integrujące te bodźce. Terapia odbywa się na pełni wyposażonej sali terapeutycznej. Pośród usług oferujemy również wsparcie w diagnozowaniu potencjału i motywacji pracowników. Usługi świadczone są w oparciu o aktualną wiedzę i standardy usług psychologicznych. Nasi eksperci to praktycy pracujący praktycy pracujący na co dzień w szpitalach publicznych. STREFAPLUS tworzy grupa wysokiej klasy specjalistów, realizujących swoje zadania z pasją i pełnym zrozumieniem potrzeb i oczekiwań klienta.

Wykonaliśmy już

29

Ewaluacji

21

Szkoleń

50

Ekspertyz

Metody

STREFAPLUS realizuje liczne metody badań społecznych oraz metody analityczne. Standardy jakości badań i prac doradczych odnoszą się do wszystkich metod i narzędzi badawczych oraz analitycznych. Poniżej opisy najczęściej stosowanych narzędzi w naszej pracy:

Analiza desk research

Analiza istniejących dokumentów źródłowych przepisów, opisów, zasad, wytycznych; analiza wyników innych badań i analiz oraz artykuły. W obszarze analiz prawnych stosujemy dogmatyczną analizę tekstów prawnych obejmująca dorobek prawny UE, krajowy oraz orzecznictwo w sprawie szczegółowego zakresu analizy.

IDI

Indywidualny wywiad pogłębiony (z jęz. ang. In Depth Interview) polega na pogłębionej rozmowie z wybranym rozmówcą prowadzonej przez przeszkoloną osobę członka zespołu badawczego. Wywiady zazwyczaj prowadzone są z osobami zaangażowanymi w przygotowanie projektu lub z przedstawicielami instytucji nadzorujących wdrożenie projektu oraz grupą docelową projektu.

Benchmarking

Technika analizy porównawczej polegająca na ocenie efektów projektu poprzez porównanie ich z efektami podobnych projektów, które zostały uznane za udane i mogą służyć jako przykład. Celem jest ocena trafności, celowości, projektu w porównaniu z projektem uznanym na wzorcowy oraz poszukiwanie i określenie czynników sukcesu projektów wzorcowych.

CAWI

Technika badawcza (z jęz. ang. Computer-Assisted Web Interviewing) polegająca na przeprowadzeniu wywiadu przez poprzez udostępnienie uczestnikom badania kwestionariusza internetowego bez pośrednictwa badacza. Zaletą tej metody jest możliwość przeprowadzenia badania wśród rozproszonej grupy respondentów, jak również przeprowadzenie dużej liczby niezależnych pomiarów.

CATI

Wywiad telefoniczny wspomagany komputerowo (z jęz. ang. Computer Assisted Telephone Interview). Metoda CATI odpowiednio zastosowana może znacząco zmniejszyć koszty badania, a także pozwala uzyskać bardziej wiarygodne dane. Korzystamy wyłącznie ze sprawdzonych firm specjalizujących się w badaniach telefonicznych. Dla zapewnienia kontroli jakości badania prowadzimy bieżący monitoring jego przebiegu.

Projekty

Szkolenia dla pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego

Szkolenia dla pracowników Departamentu Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich z nowej perspektywy PROW 2014-2020.

Badanie ewaluacyjne LGD Partnerstwo Drawy

Ewaluacja wdrożenia Lokalnej Strategii Rozwoju LGD Partnerstwo Drawy z siedzibą w Złocieńcu woj. zachodniopomorskie.

Badanie ewaluacyjne LGD Partnerstwo w rozwoju

Ewaluacja wdrożenia Lokalnej Strategii Rozwoju LGD Partnerstwo w rozwoju z siedzibą w Wolinie woj. zachodniopomorskie.

Badanie ewaluacyjne LGD Bądźmy Razem

Ewaluacja wdrożenia Lokalnej Strategii Rozwoju LGD Bądźmy Razem z siedzibą w Łochowie woj. mazowieckie.

Publikacje

Jak pozyskać finanse na działalność obywatelską?


9 Maj 2015


Raport Rozwój przedsiębiorczości szansą polskich obszarów wiejskich


15 Kwiecień 2015

Tytułowa teza raportu autorstwa Michała Marciniaka wsparta została faktami obrazującymi wyzwania stojące przed obszarami wiejskimi i rekomendacjami zawierającymi postulaty konkretnych działań. Na raport Instytutu Obywatelskiego składają się wprowadzenie oraz osiem rozdziałów poświęconych opisowi potencjału gospodarczego obszarów wiejskich, poziomu bezrobocia na wsi, wsparciu dla rolnictwa jakie oferują programy unijne, szczególnie Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-13 oraz fundusze strukturalne. Oddzielnie opisany został potencjał gospodarczy terenów cennych przyrodniczo, możliwości jakie daje rozwój internetu na wsi oraz organizowanie się rolników w grupy producenckie.

Pobierz: http://www.instytutobywatelski.pl/2150/publikacje/raporty/raport-rozwoj-przedsiebiorczosci-szansa-polskich-obszarow-wiejskich


Raport Drogie pieniądze – Polskie doświadczenia z wydatkowania środków unijnych na lata 2007-2013


15 Kwiecień 2015

Istnieje obawa, że przy takim tempie działań nie uda się sprostać wyzwaniom przedstawionym w raporcie „Polska 2030”. Stojąc przed kolejną perspektywą finansową wydatkowania środków UE na lata 2014–2020, warto wskazać na obszary nieprzemyślanego wsparcia unijnego, aby w przyszłości uniknąć błędów. Strategia dla wydatkowania funduszy unijnych powinna jednoznacznie wskazywać na konieczność zdyscyplinowanego i jednocześnie prorozwojowego wydatkowania funduszy UE. Działania te powinny być realizowane nawet za cenę niepełnego wykorzystania wsparcia unijnego – czytamy w raporcie przygotowanym przez Fundację Energia dla Europy przez eksperta STREFAPLUS Michała Marciniaka. Zapraszamy do lektury!

Pobierz: http://fede.org.pl/raportdrogie-pieniadze/


Raport Vademecum Aktywności Obywatelskiej


15 Kwiecień 2015

„Vademecum Aktywności Obywatelskiej” to praktyczny poradnik pokazujący, jak być zaangażowanym społecznie. Dzięki treściom i poradom zawartym w publikacji czytelnik dowie się, jak z roli skutecznego obywatela stać się decydentem czy jak budować swoją markę osobistą. Ponadto, poradnik zawiera informacje pozwalające wypracować relację z mediami lokalnymi oraz podpowiada, z jakich źródeł pozyskiwać środki na działalność obywatelską. Poradnik „Vademecum Aktywności Obywatelskiej” z udziałem eksperta STREFAPLUS Michała Marciniaka został opracowany na zlecenie Fundacji Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej oraz Fundacji Energia dla Europy.

Pobierz: http://www.efrwp.pl/dir_upload/download/thumb/57247bd72bf61b737c8c51d75e76.pdf


Raport Wieś czy globalna wioska


15 Kwiecień 2015

Raport z badania przygotowany przez Agrotec Polska w ramach Programu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Celem badania była diagnoza kompetencji komunikacyjnych mieszkańców wsi. W ramach projektu dokonana została ocena możliwości wykorzystania nowych mediów w budowaniu otwartych i przejrzystych sieci relacji społecznych na terenach wiejskich. W jego wyniku stwierdzono, że nie można obecnie mówić o wykluczeniu cyfrowym mieszkańców obszarów wiejskich w sensie braku dostępu do cyfrowych technologii komunikacyjnych. Odrębnym problemem jest natomiast świadome i kreatywne wykorzystanie tych technologii w życiu publicznym i ich wpływ na integrację wiejskich społeczności lokalnych. Współautorem raportu jest ekspert STREFAPLUS Michał Marciniak.

Pobierz: http://lodzkie.ksow.pl/news/entry/4000-wies-czy-globalna-wioska-raport.html


Nasi Klienci

STREFAPLUS Michał Marciniak
ul. Płocka 15c lok. 4
01-231 Warszawa
NIP 527-17-02-917
REGON 146658574
tel. 660 288 138

Kontakt

Imię i nazwisko (wymagane)

Adres email (wymagane)

Treść wiadomości